KARDIODIABETOLOGIA - GABINET KONSULTACYJNY

Regulamin

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamina

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania płatności za usługę medyczna E-Konsultacje on-line na stronie internetowej „Gabinet Konsultacyjny „Good Clinical Practice” adresem https://kusowska.pl oraz zasady realizacji usług medycznych dla pacjenta
 2. Złożenie przez pacjenta zamówienia na stronie https://kusowska.pl jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje pacjenta do ich przestrzegania.
 3.  „Gabinet Konsultacyjny „Good Clinical Practice” prowadzony jest przez: Dr nauk med Joanna Kusowska NIP 7281882081, Regon 100092944, adres: Jana Kilińskiego 82/11, 90-012 Łódź, adres e-mail gabinet@kusowska.pl, numer telefonu 601373448

Wymagania techniczne

Do korzystania z usług https://kusowska.pl niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu „cookie”.

Płatność

Działalność

„Gabinet Konsultacyjny „Good Clinical Practice”  https://kusowska.pl  prowadzi sprzedaż usług medycznych  za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składać można przez stronę internetową

Obszar działania

„Gabinet Konsultacyjny „Good Clinical Practice”  https://kusowska.pl umożliwia świadczenie wybranych  usług medycznych oferowanych na stronie internetowej na terenie całej Polski za pośrednictwem certyfikowanego oprogramowania lekarskiego 

Zamawiającu usługę;

Z „Gabinet Konsultacyjny „Good Clinical Practice”  https://kusowska.pl mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.

Koszty usług medycznych;

Uwidoczniono  na stronie internetowej „Gabinet Konsultacyjny „Good Clinical Practice”  https://kusowska.pl w zakładce E-Konsultacje on-line są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich.

Oferta

Zamówienie złożone przez Pacjenta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez „Gabinet Konsultacyjny „Good Clinical Practice”  https://kusowska.pl  do pacjenta wiadomości SMS lub mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego zamówienia stanowi przyjęcie oferty w możliwym do realizacji czasie. Potwierdzenie zakresu realizacji usługi medycznej  będzie obejmowało informację o przygotowaniu się do konsultacji on-line pacjenta, czasie trwania i terminu przeprowadzenia oraz przesłanie e-mailem zaleceń lekarskich i kodów dostępowych do recept po zakończeniu konsultacji zgodnie z treścią art. 38 ustawy o prawach zamawiającego.

Umowa sprzedaży i cena obowiązująca

Dokument sprzedaży usługi medycznej jest zawsze zgodny z obowiązującą w chwili akceptacji zamówienia przez Pacjenta ceną sprzedaży, bez względu na wybrany termin dostawy.

Realizacja

Przy składaniu zamówienia pacjent  jest informowany w jaki sposób  usługa medyczna jako E-Konsultacja on-line  może być zrealizowana 

III. ZAMÓWIENIE USŁUGI MEDYCZNEJ

Składanie i akceptacja zamówienia

Zamówienie składa się wybierając z „Gabinet Konsultacyjny „Good Clinical Practice”  https://kusowska.pl z oferty znajdującej się na podstronie E-Konsultacja on-line. Akceptacja zamówionej usługi odbywa się po kliknięciu przycisku „Potwierdzam zakup”. Realizacja zamówienia możliwa jest zarówno po wcześniejszej rejestracji Pacjenta jak i bez niej. Rejestracja wymaga podania oraz adresu e-mailowego i hasła składającego się z minimum 6 znaków.

Przyjęcie zamówienia

Przyjęcie zamówienia Pacjenta  zostaje potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną poprzez wysłanie Zamawiającemu wiadomości e-mailowej. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w żądanym terminie Pacjent zostanie powiadomiony mailowo lub telefonicznie.

Możliwość anulowania zamówienia

Pacjent może anulować zamówienie. Anulacja zamówienia musi wpłynąć do Gabinetu Konsultacyjnego telefonicznie lub mailowo tego samego dnia, kiedy zamówienie zostało złożone.

Prawo odstąpienia od umowy

a) Osoba ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 7 dni od dostawy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

b) Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia zamówienia

c) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Pacjent powinien poinformować „Gabinet Konsultacyjny „Good Clinical Practice” https://kusowska.pl

d) Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Załącznik nr 1 do regulaminu stanowi pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który należy wypełnić i przesłać na adres lub maila należącego do „Gabinet Konsultacyjny „Good Clinical Practice” https://kusowska.pl

f) W przypadku odstąpienia od umowy Pacjentowi zwracane są wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 7 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Pacjent zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku osoba nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

g) Prawo do odstąpienia od umowy przez Pacjenta  jest wyłączone w przypadku: umowy, w której przedmiotem świadczenia jest usługa spersonalizowana nieprefabrykowana, według życzenia pacjenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

h) W każdym przypadku sprzedaży usługi medycznej objętego wyjątkami opisanymi w pkt. g powyżej konsument będzie poinformowany drogą telefoniczną lub mailow

Termin realizacji konsultacji lekarskiej;

a) Termin realizacji E-Konsultacji on-line uzależniony jest od preferencji Pacjenta

b) Zamówienia są realizowane po uzgodnieniu telefonicznym szczegółów konsultacji lekarskich.

c) W przypadku nie podania preferencji dotyczących terminu przez Zamawiającego, E-Konsultacja zostanie zrealizowana w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych a w uzasadnionych przypadkach w niedzielę i święta za dodatkową 20% dopłatą.

Dni wolne

„Gabinet Konsultacyjny „Good Clinical Practice”  https://kusowska.pl zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia Gabinetu Konsultacyjnego 

Miejsce i termin realizacji usługi;

„Gabinet Konsultacyjny „Good Clinical Practice”  https://kusowska.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak realizacji zamówienia w wybranym przez Pacjenta terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu.

Odmowa realizacji zamówień

„Gabinet Konsultacyjny „Good Clinical Practice”  https://kusowska.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji usługi medycznej w następujących przypadkach:

a) Istnieją wyraźne trudności z ustaleniem tożsamości osoby składającej zamówienie usługi medycznej

b) Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez „Gabinet Konsultacyjny „Good Clinical Practice” https://kusowska.pl za wymagające potwierdzenia w sytuacji konieczności zmiany terminu usługi lub zakresu świadczenia.

c) Pacjent nie przestrzega zasad Regulaminu

Faktura

a) Do zamówienia dołączana jest faktura VAT lub paragon, obejmujące dostarczane pozycje zamó Pacjent upoważnia „Gabinet Konsultacyjny „Good Clinical Practice” https://kusowska.pl do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

b) Aby otrzymać fakturę VAT, Zamawiający zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym nazwę firmy oraz NIP.

PŁATNOŚCI

Sposoby płatności.

Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności: TYLKO przelewem przed realizacją zamówienia

Rozliczanie niedopłat lub nadpłat

Klient ma prawo odstąpienia od umowy w czasie 7 dni od złożenia zamówienia

REALIZACJA

 1. Dr nauk med Joanna Kusowska nie ma możliwości weryfikacji danych osobowych odbiorcy usługi medycznej z wyjątkiem nr PESEL i Bazy danych NFZ i EWUŚ
 2. Odmowa przyjęcia zamówienia

Nieuzasadniona rezygnacja z usługi medycznej przez Pacjenta traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.

REKLAMACJE I ZWROTY

a) W razie niezgodności usługi medycznej z umową, pacjent ma prawo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym „Gabinet Konsultacyjny „Good Clinical Practice” https://kusowska.pl niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od zamówienia konsultacji specjalistycznej, z zastrzeżeniem punktu b). W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z „Gabinet Konsultacyjny „Good Clinical Practice” https://kusowska.pl mailowo pod adresem gabinet@kusowska.pl lub telefonicznie pod numerem 601373448

b) Stwierdzenie niezgodności usługi z umową powinno nastąpić nie później, niż przed upływem 3 dni po E-Konsultacji on-line

c) Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni. O wyniku jej rozpatrzenia Pacjent zostanie powiadomiony na piśmie  drogą e-mail bądź listową na adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

d) Gabinet Konsultacyjny  zwraca Pacjentowi  należność za reklamowaną usługę w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane mailowo

e) „Gabinet Konsultacyjny „Good Clinical Practice” https://kusowska.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

e) Różnice między oczekiwaniami z E-Konsultacji on-line a jej przeprowadzeniem „Gabinet Konsultacyjny „Good Clinical Practice” https://kusowska.pl nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionej usługi. .

f) Prawem właściwym dla umowy pomiędzy „Gabinet Konsultacyjny „Good Clinical Practice” https://kusowska.pl a Pacjentem będącym osobą fizyczną której przedmiotem są usługi świadczone przez Dr nauk med Joanna Kusowska na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez „Gabinet Konsultacyjny „Good Clinical Practice”  https://kusowska.pl będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Pacjent ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Obowiązek podawania prawdziwych informacji

Pacjent korzystający z usług „Gabinet Konsultacyjny „Good Clinical Practice”  https://kusowska.pl ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane. „Gabinet Konsultacyjny „Good Clinical Practice”  https://kusowska.pl nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich treści.

 • Dostarczenie wiadomości email

„Gabinet Konsultacyjny „Good Clinical Practice”  https://kusowska.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, które jest spowodowane blokowaniem lub usuwaniem emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.

 • Refundacje

W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku anulowania przez Pacjenta zamówienia wcześniej opłaconego zgodnie z procedurą przewidzianą niniejszym regulaminiem „Gabinet Konsultacyjny „Good Clinical Practice”  https://kusowska.pl dokona pełnego zwrotu należnej kwoty na konto wskazane mailowo przez Klienta.

 • Dane osobowe

a) Rejestrując się w serwisie „Gabinet Konsultacyjny „Good Clinical Practice” https://kusowska.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę „Gabinet Konsultacyjny „Good Clinical Practice” https://kusowska.pl jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień oraz komunikacji z Klientem.

b) Administratorem Danych Osobowych jest „Gabinet Konsultacyjny „Good Clinical Practice” https://kusowska.pl Zgodnie z  art. 106e ust. 1 Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r.  poz. 2491). Wszelkie pozostałe dane  osobowe są podawane dobrowolnie zgodnie z celem, dla którego zostały zebrane, dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

c) Dane osobowe są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoby, których dane zostają umieszczone w zbiorze danych mają prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo do ich poprawiania.

d) W razie stwierdzenia niezgodności swoich danych ze stanem faktycznym, Klient może samodzielnie dokonać ich korekty na stronie internetowej „Gabinet Konsultacyjny „Good Clinical Practice” https://kusowska.pl po uprzednim zalogowaniu się. Klient może zażądać usunięcia swoich danych osobowych poprzez wysłanie takiego żądania z konta email podanego w procesie rejestracji.  „Gabinet Konsultacyjny „Good Clinical Practice” https://kusowska.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego kontaktu z Klientem w celu weryfikacji autentyczności takiego żądania.

e) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie e-maili bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta oraz dotyczących technicznych zmian na jego koncie.

f) „Gabinet Konsultacyjny „Good Clinical Practice” https://kusowska.pl w żadnej sytuacji nie będzie wysyłać e-maili z prośbą o weryfikację danych klienta lub o ponowne zarejestrowanie się na stronie „Gabinet Konsultacyjny „Good Clinical Practice” https://kusowska.pl przez podany w wiadomości odsyłacz do strony internetowej. „Gabinet Konsultacyjny „Good Clinical Practice”  https://kusowska.pl nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Klienta danych na stronach internetowych imitujących witrynę „Gabinet Konsultacyjny „Good Clinical Practice”  https://kusowska.pl

g) Warunkiem korzystania z witryny „Gabinet Konsultacyjny „Good Clinical Practice” https://kusowska.pl jest zapoznanie się, zaakceptowanie i przestrzeganie przez klienta treści Regulaminu i treści Polityki Prywatności.

h).Administrator będzie przetwarzać Pana/i dane osobowe dla potrzeb rachunkowych przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym wystawiona została faktura VAT, a w pozostałych celach przez czas  w którym Pan/i będzie zarejestrowany/a

i). W przypadku skorzystania przez Pana/ą z prawa do usunięcia danych po okresie, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywać dane osobowe, Administrator zanonimizuje je, a informacje niepozwalające na identyfikacje będą przetwarzane wyłącznie w celach statystycznych.

j). Ponadto Administrator informuje, że ma Pan/i prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W tym celu prosimy o kontakt listowny, telefoniczny lub mailowy na podane wyżej dane.

 Załącznik; Pouczenie o odstąpieniu wraz ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy

WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 7 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 7 dni od dnia dostarczenia towaru na wskazany przez klienta adres.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. „Gabinet Konsultacyjny „Good Clinical Practice”  https://kusowska.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 3 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest usługa spersonalizowana, przygotowana i zrealizowana według szczególnego życzenia pacjenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Gabinet Konsultacyjny „Good Clinical Practice”  https://kusowska.pl NIP 7281882081, Regon 100092944, adres: Jana Kilińskiego 82/11,90-012 Łódź,  adres e-mail gabinet@kusowska.pl, numer telefonu 601373448 zwany dalej

Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2) inspektorem danych osobowych u Administratora jest Dr nauk med Joanna Kusowska  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji funkcjonalności i

rozliczania należności wynikających z wykorzystania sklepu „Gabinet Konsultacyjny „Good Clinical Practice”  https://kusowska.pl  nie będą udostępniane innym osobom.

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona przez akceptację zasad zamieszczonych na portalu „Gabinet Konsultacyjny „Good Clinical Practice”  https://kusowska.pl

5) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

6) posiada Pani/Pan prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.